Ontwikkel je team en of jezelf
naar een hoger niveau

Waardoor word je gedreven in de organisatie, wat zijn je ambities en waar krijg je een energieboost van?

Wanneer je de individuele drijfveren ontdekt kan je je team stimuleren om samen het beste naar boven te halen.

Colorify is:

Het trai­nings- en ad­vies­bureau

Op het gebied van sa­men­wer­king en ont­­wikke­­lingen we­ten wij de maxi­­ma­le kracht te ha­len uit de kwa­li­tei­­ten en am­­bi­­ties van het team. Daar­­naast bie­­den wij custo­­mer ex­­pe­rience trai­ning­en aan. Alle train­ing­­en wor­­den on­­line en fy­siek op een inter­­actie­ve, pret­ti­ge en vei­­lige ma­­nier in­ge­zet. Ook bie­­den wij in­­divi­­due­­le tra­­jec­­ten aan om aan je per­­soon­­lij­ke drijf­­ve­ren op­­ti­­maal in te kun­nen zetten.

Betrokken

Door de grote be­trok­ken­­heid zal ta­lent- en per­­soon­­lijke ont­­wikke­­ling ver­­bon­­den wor­­den aan op­ti­­maal werk­­geluk om daar­­mee ge­za­men­­lijk het beste re­sul­­taat te kun­­nen ha­­len. Uniek, be­­trokken, prak­­tijk­­gericht en be­­we­zen efficiënt.

Interactief

Als trainer, lear­ning and de­velop­ment specia­list bie­den wij op maat gesne­den on­line en fysie­ke training­en aan op lo­ca­tie met een prettige inter­actie met het team

Expertise

Ten behoeve van or­ga­nisa­tie­ont­wikke­ling, leider­schap, team­building, com­mu­nica­tie, custo­mer expe­rience en persoon­lijke ont­wikkeling. Een succes­vol team ont­staat niet zomaar.

Per­soon­lij­ke ont­wikke­ling

Wij brengen scherp in zicht voor de mede­werker waardoor hij gedreven wordt en waar de val­kui­len liggen om mede­werkers zo goed moge­lijk te kunnen ver­sterken in hun persoonlijke ontwikkeling

Toegevoegde waarde

Wij zijn daar­naast sterk ge­specia­liseerd in gast­vrij­heids­training­en en trai­ningen op het ge­bied van costu­mer ex­pe­rience. Ook kun­nen wij een op maat gemaakt ana­ly­se ver­zor­gen voor mede­werkers in de zorg zoals ver­pleeg­kundigen, sporters (in ontwikkeling) en docenten. 

Voor scholieren die hun eigen ambi­ties willen ont­dek­ken om zo een bete­re stu­die­keuze te kunnen be­pa­len, kun­nen wij even­eens een spe­ciaal tra­ject aan­bieden.

Effectief communiceren, adviseren, coachen en samenwerken

Wil jij jouw team of organisatie een boost geven en heb jij specifieke aandachtspunten waar je naar wilt kijken?

Laten we contact hebben, we vertellen je graag meer over onze werkwijze en wat we voor jou kunnen betekenen

contact met Colorify