Drijfveren

Drijfveren zeggen iets over motivatie, houding, voorkeur en waarden. Drijfveren zijn dynamisch: ze kunnen bijvoorbeeld veranderen door de tijd heen of door de ervaring die je opdoet. Het is belangrijk inzicht te hebben in je drijfveren want ze geven aan wat je beweegt in je leven én je werk. De verschillende drijfveren hebben een dynamische werking op elkaar.

rode drijfveer

Ik wil graag respect van anderen 

  … handel daadkrachtig, snel en direct.

ORANJE DRIJFVEER

Ik ben een netwerker

… hou van een uitdaging

… en blijf altijd positief

Drijfveren zeggen iets over motivatie, houding, voorkeur en waarden. Drijfveren zijn dynamisch: ze kunnen bijvoorbeeld veranderen door de tijd heen of door de ervaring die je opdoet. Het is belangrijk inzicht te hebben in je drijfveren want ze geven aan wat je beweegt in je leven én je werk. De verschillende drijfveren hebben een dynamische werking op elkaar.

Paarse drijfveer

Ik streef naar geborgenheid, eenheid en stabiliteit

… ben gek op tradities

Blauwe drijfveer

Ik ben gestructureerd

… hou van afkaderen
en van orde

groene drijfveer

Ik creëer graag draagvlak voor mijn plannen

… hecht veel waarde aan een goede samenwerking

… ben ook erg sociaal

Gele drijfveer

Ik hou van analyseren, Creativiteit en vernieuwing

… er zijn altijd meerdere wegen

… ik heb graag de vrijheid in mijn werk

paarse drijfveer

Ik zet Social Media graag

… maak verbinding met gelijkgestemden

… zoek platforms om ‘samenhang der dingen’ te bespreken

Rood staat voor kracht, snelheid en lef. Mensen met een sterk rode voor­keur ver­de­len de we­reld in voor- en tegen­stan­ders en staan klaar om hun po­sitie te be­vech­ten. Zij hech­ten aan res­pect en ver­wach­ten sterk en dui­de­lijk leider­schap. Vaak trek­ken ze zelf de leiders­rol naar zich toe.

Oranje wordt gedreven door doel­matig­heid. Mensen met een hoge oranje score gaan voor het resul­taat, de winst en het per­soon­lijke succes en willen daar ook erkenning voor.

Oranje is ervan over­tuigd dat zij ‘het ver­schil kunnen maken’, op basis van eigen waar­ne­ming, onder­zoek en ver­kregen inzichten. Prak­tisch, prag­matisch, hands-on en een po­sitie­ve in­stelling: “Yes, we can!”.

Mensen met een sterke paarse voor­keur hech­ten veel waarde aan de groep waar­van ze deel uit­maken. Dat kan zijn fa­milie, maar ook het werk of de ge­loofs­gemeen­schap. Tra­dities spelen daar­in een belangrijke rol. Er is veel waardering voor wat historisch is op­ge­bouwd. De groeps­leden zijn trots op hun ge­zamen­lijk ont­wikkelde identi­teit die vorm krijgt in sym­bolen en tradities.

Blauw wordt gedreven door orde, regel­maat en duidelijkheid. Dat schept structuur waar­binnen de eigen taken goed en zorg­vuldig kunnen worden verricht. Blauw levert de­gelijk en goed door­timmerd werk en weet dit ook bij an­deren te waar­deren.

Mensen met een hoog-blauwe score hebben een sterk ver­antwoordelijk­heidsgevoel

Oog voor de medemens en invoelend ver­mo­gen is type­rend voor men­sen die gedreven worden door groen.

Groen hecht aan het groeps­gebeuren, goed over­leg en onder­linge communi­catie. Pas als ie­dereen zich lekker voelt en de sfeer goed is kan er optimaal ge­presteerd worden.

Mensen met een hoge gele score zoe­ken auto­riteit in zich­zelf, gaan hun eigen gang en kunnen daar­door gereser­veerd of eigen­wijs over­komen. Zij komen vaak met crea­tieve op­lossingen die schijn­bare tegen­stellingen kunnen ver­enigen in een­voudige en heldere op­lossingen. Ze hou­den ervan om zaken breed en over grenzen te over­denken en de hogere syste­matiek te door­gronden. Het inzicht dat daar­mee ver­kregen wordt biedt ruimte voor echt wer­kende op­lossingen voor de lange termijn.

De turquoise mens ziet dat alles op aarde in samen­hang met elkaar be­weegt en weet zich onder­deel van dit grote geheel.

Dit inzicht wordt verkregen door het inte­gre­ren van in­tuïtief voelen en weten: “het leren be­grij­pen van het rit­me van alle leven, waar wij maar een klein onder­deeltje van zijn, en haar stroom leren kennen”. Het inte­greren van alter­natie­ve ge­nees­wijzen in de re­gulie­re me­dische we­ten­schap is hier­van een voor­beeld. “Niet een enkel pro­ces of or­gaan, maar het to­tale fy­sie­ke, gees­telij­ke en men­ta­le functio­ne­ren van de mens in sa­men­hang met de om­geving, op zo­wel micro- als macro­niveau, is bepalend voor de gezondheid”.