Colorify 

Brengt mens en organisatie in beweging

Persoonlijke ontwikkeling en analyseren van teams en organisaties met de dataviewer

Ontwikkeling van talent.

Laat je team effectief samenwerken.

Meer voldoening en goede sfeer op de werkvloer

Intrinsiek gemotiveerde mensen zijn de sleutel tot succes van elke or­gani­sa­tie. Zij halen meer vol­doe­ning uit hun werk en zor­gen voor een goede sfeer op de werk­vloer. Een be­lang­rijke fac­tor om men­sen te mo­tive­ren is er­achter te komen wat hun drijf­ve­ren zijn.

Vind je het leuk om in­ge­wikkel­de pro­ble­men op te lossen of hou je er­van om doe­len te stel­len en re­sul­ta­ten te be­ha­len? Is goed contact met colle­ga’s voor jou belang­rijk of hou je vast aan ‘af­spraak is af­spraak’? En sluit de baan die je nu hebt daar­bij aan?

Wat zijn jouw belangrijkste drijfveren in je werk?

 

Als je je carrière onder de loep gaat ne­men, is de nei­ging groot om te kie­zen voor een tra­ject of oplei­ding die aan­sluit op het pad dat je nu al be­wan­delt. Maar wat als je zou kie­zen op basis van wat je per­soon­lijk drijft? Je ta­lenten­ kunnen zich op niet-werk­gerela­teerd vlak be­vinden. Ben je in je vrije tijd yoga­instruc­teur of volg je een op­lei­ding psy­cho­lo­gie, dan zegt dat veel over wat jij echt be­lang­rijk vindt. Als je deze per­soon­lijke talenten en am­bities gaat ont­wikkelen, zorgt dat voor een e­norme boost in je mo­tiva­tie. Als je weet wat je ta­len­ten zijn, ver­groot je daar­mee de kans om echt goed te zijn in wat je doet.

De uitdaging voor jongeren

Jongeren staan vandaag de dag voor grote uit­da­gingen. Er wor­den steeds ho­gere eisen ge­steld aan bij­voor­beeld inter­persoon­lijke (sociale) vaar­dig­heden, zelf­standig­heid en zelf­kennis die van be­lang is voor studie- en loop­baan­keuzes.

In na­volging van het succes van de Profile Dy­na­mics® Persoon­lijke Ana­lyse – die is gericht op de werk­situatie van volwassenen – is er nu ook een analyse speciaal voor jongeren.

De analyse richt zich op wat er bij jongeren speelt en is ont­wikkeld in samen­werking met pro­fessio­nals uit het vak­gebied.

Ontwikkel je talenten

De ontwikkeling van talenten binnen uw organisatie is van groot belang. Daarmee houdt u uw medewerkers gemotiveerd; u zorgt ervoor dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en inzetbaar zijn op die plaatsen waar ze het best tot hun recht komen.

Een persoonlijke drijfverenanalyse maakt duidelijk waar ieders kracht ligt en welk type functie en omgeving het best bij hem of haar past. Zo weten u en uw medewerkers in welke richting zij zich het best kunnen ontwikkelen.

Ontdek jouw drijfveer

Inzicht in jouw persoonlijke drijfveren kan je helpen voorspelbare, maar ook minder voor de hand liggende – goed passende – alternatieven voor je huidige werk te vinden. Ook als je binnen je huidige organisatie wilt blijven, kan kennis over je persoonlijke drijfveren veel nieuwe inzichten geven. Het kan je helpen de juiste keuzes te maken bij een reorganisatie of interne carrièrestap.

Ontwikkel je talenten De drijfverenanalyse van Profile Dynamics biedt goede aanknopingspunten om je te motiveren en meer voldoening te geven in je werk. Daardoor neemt ook jouw betekenis voor de organisatie toe.

Toepassingen

De analyse is breed inzetbaar bij jongeren, bijvoorbeeld ter ondersteuning van:

 • Studie- en loopbaankeuze (LOB)
 • Begeleiding door mentoren / docenten
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Leren op maat
 • Studievaardigheden
 • Klassenmanagement
 • Pestpreventie en sociale vaardigheden

Waarom een drijfveren analyse via Colorify?

Medewerkers en teams die gemotiveerd zijn, presteren beter. Helaas hebben veel organisaties te maken met teams die niet goed lopen of waarvan (een deel van) de medewerkers niet optimaal functioneren.

Door optimaal gebruik te maken van de talenten van ieder individu, bouwt de organisatie aan goedlopende teams. Teams waarin medewerkers kunnen doen waar ze goed in zijn en daar voldoening uit halen. Met als resultaat betere samenwerking, betere motivatie en betere prestaties.

Onze analyses worden ingezet bij de volgende onderwerpen:

 • Aanname personeel (functie profiler)
 • Persoonlijke ontwikkeling (persoonlijk profiel voor zowel management als uitvoerend personeel )
 • Teamontwikkeling (drijfveren in teams)
 • Organisatie ontwikkeling 
 • Verhogen arbeidsproductiviteit
 • Preventie ziekteverzuim
 • Behandeling langdurige zieken/ Burn outs 
 • Begeleiding uitstroom en loopbaanadvies

  De drijfveren analyse geeft aan in hoeverre mensen verschillende waardensystemen hanteren en wat hun belangrijkste drijfveren zijn. Ook wordt duidelijk waar ontwikkelpunten zitten en mogelijke spanningen liggen.