ALGEMENE VOORWAARDEN COLORIFY

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Colorify. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle nadien aangebrachte wijzingen in en/of aanvullingen op de betreffende overeenkomst en op alle overeenkomsten met Colorify, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard.

1.3 Indien de Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn deze ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen.

1.4 In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de aan de Opdracht ten grondslag liggende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gaan de betreffende bepalingen uit de overeenkomst voor.

 

ARTIKEL 2: DEFINITIES

2.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
A) Algemene Voorwaarden:
Deze Algemene Voorwaarden, zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd worden. B) Opdrachtnemer:
Colorify, die deze Algemene Voorwaarden hanteert.
C) Opdrachtgever:
De wederpartij van Opdrachtnemer, die de opdracht afneemt of wenst af te nemen.
D) Opdracht:
De in onderling overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden, de daarbij door opdrachtnemer geleverde materialen.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alle aanbiedingen kunnen door Opdrachtnemer binnen twee werkdagen na aanvaarding daarvan worden herroepen. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij de intake/voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens.

3.2 Aanbiedingen met een herhalend karakter binden slechts voor het door Opdrachtnemer schriftelijk vastgesteld tijdsbestek.

ARTIKEL 4: PRIJZEN

4.1 Alle door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Zij zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedingen geldende prijsbepalende factoren.

4.2 Opdrachtnemer is bevoegd de overeengekomen prijzen en aannemingssommen op grond van een nadien opgetreden stijging van bedoelde prijsbepalende factoren te verhogen, ook al was deze stijging voorzienbaar. Opdrachtnemer is tevens gerechtigd het desbetreffende bedrag van de verhoging te factureren, zodra dit aan Opdrachtnemer bekend is.

 

ARTIKEL 5: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 Indien de Opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de Opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

5.2 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

5.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.4 Is door Opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van de overeengekomen prijs maar zal opdrachtnemer de opdracht opnieuw uitvoeren. Opdrachtnemer zal in dat geval slechts de accommodatiekosten en eventueel nieuwe materiaalkosten opnieuw in rekening brengen.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige schade, hoe ook genaamd, direct of indirect, gevolg- en bedrijfsschade daaronder begrepen en, behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, welke oorzaak of handeling of nalatigheid van Opdrachtnemer, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen ook ontstaan, een en ander behoudens haar wettelijk niet uit te sluiten aansprakelijkheid.

6.2 Opdrachtnemer sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

6.3 Indien Opdrachtnemer ondanks het vermelde in de twee vorige artikelleden om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk mocht zijn en

 

deze aansprakelijkheid is door de (beroepsaansprakelijkheids-)verzekering gedekt, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door haar (beroepsaansprakelijkheids-)verzekering gedane uitkering vermeerderd met het voor Opdrachtnemer geldende eigen risico.

6.4 Indien de (beroepsaansprakelijkheids-)verzekeraar in een voorkomend geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag van de aanneemsom of het totaal gefactureerde bedrag dat met de uitvoering van de Opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit is gemoeid en is overeengekomen met Opdrachtgever.

ARTIKEL 7: VRIJWARING

7.1 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, waaronder maar niet beperkt tot aanspraken in verband met intellectuele eigendomsrechten, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de Opdracht verricht voor Opdrachtgever, tenzij een en ander gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

ARTIKEL 8: TUSSENTIJDSE BEËINDIGING/ANNULERING
8.1 Annulering van de overeenkomst en de daarmee verbonden Opdracht dient voor begin van de uitvoering van de Opdracht schriftelijk te geschieden.

8.2 Opdrachtgever kan een opdracht slechts annuleren, met inachtneming van het volgende:
Indien de annulering na ondertekening binnen een termijn tot 4 weken voor de overeengekomen datum van aanvang van de uitvoering van de Opdracht plaatsvindt, is Opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
Bij annulering 4 weken, dan wel korter dan 4 weken voor de overeengekomen datum van aanvang van de uitvoering van de Opdracht is de Opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs aan Opdrachtnemer verschuldigd.
Bij annulering of tussentijdse beëindiging gedurende de uitvoering van de Opdracht is de Opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs aan Opdrachtnemer verschuldigd en heeft Opdrachtnemer geen recht op terugbetaling.

8.3 Op verzoek van Opdrachtgever kan in overleg besloten worden om de uitvoering van een sessie te verplaatsen. Daarbij zijn de volgende verplaatsingskosten van toepassing:

25% van de kosten voor de uitvoering van een sessie inclusief voorbereiding Bij verplaatsing van 30 dagen tot en met 14 dagen voor aanvang van de sessie.
75% van de kosten voor de uitvoering van een sessie inclusief voorbereiding Bij verplaatsing binnen 14 dagen voor aanvang van de sessie.

8.4 Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen een Opdracht te annuleren of deelname van een deelnemer dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) uit te sluiten, in welk geval de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het door Opdrachtgever voor de betreffende deelnemer(s) betaalde bedrag.

8.5 Opdrachtnemer levert op hetgeen in de betreffende Overeenkomst met Opdrachtgever staat vermeld. Om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt Opdrachtnemer zich het recht de trainingsprogramma’s en sessies tussentijds te wijzigen.

8.6 Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de deelnemer dan wel van de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) aan een trainingsprogramma of sessie te weigeren of uitvoering van de Opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. In geval van ernstige ziekte of calamiteit zal in gezamenlijk overleg een nadere datum tot uitvoering of voortzetting van de reeds begonnen Opdracht worden bepaald.

ARTIKEL 9: BETALING

9.1 Opdrachtgever dient de facturen van Opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Facturering vindt plaats direct na aanvang van de Opdracht.

9.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is Opdrachtgever over het openstaande bedrag een contractuele rente ad 1% per maand verschuldigd, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend.

9.3 Is Opdrachtgever in verzuim, dan behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om afgesproken vervolgopdrachten op te schorten of te annuleren.

9.4 Indien Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer verboden om de door Opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik te geven. Het is Opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de Opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

10.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Opdrachtnemer.

10.3 Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste verzoek aan de Opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van EURO 500,- per dag.

ARTIKEL 11: GEHEIMHOUDING

11.1 Opdrachtnemer verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de Opdracht betreffende de onderneming van Opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.

ARTIKEL 12: OVERMACHT

12.1 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

12.2 Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daarop gelijkende toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, kabelbreuk, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, overstroming en/of aardbeving, gebrek aan personeel of ziekte van Opdrachtnemer.

 

12.3 Wanneer de overmacht langer dan negentig (90) dagen voortduurt, hebben partijen het recht om de Opdracht door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving te beëindigen, tenzij op dat moment voorzienbaar is dat de overmachtssituatie binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Hetgeen reeds ingevolge de Opdracht gepresteerd is, wordt in geval van beëindiging wegens overmacht naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar dan overigens iets verschuldigd zullen zijn.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van Opdrachten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan of een overeenkomst met Opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, behoudens de bevoegdheid van de Kantonrechter als volgens de wet.

ARTIKEL 14: SLOTBEPALING

14.1 De Opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden.
14.2 Indien bepalingen of delen van bepalingen uit de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden of bijlagen daarbij vanwege dwingendrechtelijke bepalingen of in enig ander opzicht onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar zijn of worden, zullen de overige bepalingen of zal het geldige deel van de ongeldige bepaling volledig van kracht en afdwingbaar blijven, zonder enig gevolg voor de overige verplichtingen van partijen. Voorts zal de onwettige, ongeldige of onafdwingbare bepaling worden geacht te zijn vervangen door een bepaling met zo veel mogelijk dezelfde juridische en commercie
̈le strekking.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam en te raadplegen op de website Colorify