Hybride werken. Ga voor optimale werksituaties en gemotiveerde mensen

Hybride werken. Ga voor optimale werksituaties en gemotiveerde mensen

Hybride werken is inmiddels niet meer weg te denken. Toch is het heel belangrijk om aangesloten te blijven me de organisatie. Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat de meeste mensen een voorkeur hebben voor een mengvorm die we hybride werken noemen; een combinatie van thuiswerken en op kantoor werken. 

Zo lieten ook de cijfers zien die FNV recent naar buiten bracht: maar liefst 70% van hun leden kiest voor gedeeltelijk thuiswerken. Maar liefst 20% wil volledig thuiswerken. Overigens zijn er ook mensen die graag volledig naar kantoor gaan (10%), maar zij zijn duidelijk in de minderheid.  Het is duidelijk: je kunt niet meer om hybride en thuiswerken heen als leidinggevende. Het goede nieuws is dat de lange periode van opgelegd thuiswerken sinds het begin van de coronacrisis, een schat aan kennis, inzichten en ervaringen heeft opgeleverd.

Van thuiswerken naar hybride werken

Stap 1. De balans opmaken
De algemene voordelen zijn helder: minder reistijd, minder milieubelasting en minder kantoorkosten. Voor het duurzaam inrichten van werksituaties van mensen voor nu en voor de toekomst, is het echter juist zaak om te kijken naar de opgedane inzichten op persoonlijk niveau. Om concreet te krijgen wat goed werkte en wat minder qua thuiswerken is dit dé tijd om met werknemers de balans op te maken en te kijken naar de onderstaande vragen:

 1. Wat gaf mensen energie toen thuiswerken geen keuze maar opgelegd was? Denk hierbij aan de manier waarop zij hun taken konden uitvoeren (lukte dit juist goed zelfstandig en onafhankelijk?
 2. Beviel hun werkplek thuis ze? Konden zij zich goed concentreren? Of niet? En waar kwam dit door?
 3. Hoe gingen mensen om met de vrijheid van het thuiswerken qua ritme? Werkten ze net als op kantoor volgens een vast rooster en werkte dit goed voor ze? Of richtten zij hun werk in rondom hun persoonlijk leven (met bijv. kinderen die thuisonderwijs hadden). Beviel deze flexibiliteit ze? Of merkten ze dat ze ongemerkt veel meer uren maakten?
 4. Hoe hebben zij de aansturing van jou ervaren, zo op afstand? Vonden ze het lastig om instructies op afstand te krijgen en hun werk minder te laten controleren? Of was dit juist niet erg zolang je met ze de grote lijnen helder had?
 5. En hoe ging de samenwerking met collega’s? Hoe beviel het videobellen, mailen etc. i.p.v. fysiek samenwerken?

Hybride werken en intrinsieke motivatie: aan de slag met drijfveren

Stap 2. Drijfveren herkennen en behoeftes verder verkennen
Je hebt nu al veel punten helder, maar als je nog iets verdergaat en doorvraagt naar hun motivatie, wat krijg je dan te horen? Is hun motivatie veranderd door het vele thuiswerken? (Tip: lees onze whitepaper over intrinsieke motivatie!). En wat voor rol speelt het ervaren van verbinding met de collega’s/de organisatie, het kunnen werken vanuit autonomie en het competent voelen hierbij?

Noteer jouw bevindingen en ga verder naar de volgende stap: het herkennen van drijfveren van mensen. Hiervoor kun je werken met de drijfverentheorie van de Amerikaanse docent psychologie dr. Clare W. Graves. Hij onderscheidde zeven intuïtief herkenbare waardenstelsels die het denken en doen van mensen bepalen.

 • Turkoois: zoekt rust door relativering in het besef dat alles met elkaar samenhangt
 • Geel: wil doorgronden hoe het zit en komt met nieuwe en verrassende ideeën
 • Groen: zoekt sociale verbinding in harmonie
 • Oranje: wil zich bewijzen in competitie met anderen
 • Blauw: zoekt naar zekerheid binnen een systeem van ordening en structuur
 • Rood: streeft naar autoriteit en hecht aan daadkracht en snelheid
 • Paars: zoekt veiligheid en geborgenheid.

Drijfveren bepalen hoe mensen denken over zichzelf en hun omgeving en hoe zij op basis hiervan communiceren en reageren. Door te kijken naar wat er speelt onder dit gedrag van mensen, kom je tot te kern wat ze drijft en wat ze nodig hebben om gemotiveerd te blijven. Je ziet dan de mens en zijn behoeftes. Elk mens heeft een voorkeur voor bepaalde drijfveren. Deze combinatie vormt zijn of haar drijfverenprofiel en kan je helpen om maatwerk te leveren qua optimalisatie van werksituaties.

Drijfveren en (samen)werken op afstand: belangrijke inzichten op een rijtje

 • We weten dat mensen met een voorkeur voor blauwe/paarse drijfveren gebaat zijn bij een taakgerichte aansturing met duidelijke instructies en controle (blauw) en begeleiding en geruststelling (paars). We zien vaak dat mensen met een hoge voorkeur voor deze drijfveren graag zo vaak mogelijk naar kantoor gaan. Dit heeft meerdere redenen; ze vinden de gewoontes en de geborgenheid (paars)/de vaste structuren en orde (blauw) van de werkomgeving prettig én ze hebben behoefte aan heldere instructies, begeleiding en ook controle van hun werk. Dit is een stuk prettiger in het echt i.p.v. digitaal werken.
 • Dit is weer anders bij mensen met een voorkeur voor rode/gele/oranje drijfveren: zij willen juist de ruimte hebben om zelf te bepalen hoe, wanneer en waar zij werken aan het behalen van resultaten. Zij hebben baat bij een resultaatgerichte aansturing en kunnen prima zelfstandig werken, waar dan ook. Valkuilen kunnen echter zijn dat zij zo goed op dreef raken, dat het terugkoppelen en het verbinding houden onder druk komen te staan: dat zien we bij het snelle en actiegerichte werken vanuit rode drijfveren, de focus op resultaten en het hard werken aan prestaties bij oranje drijfveren en de diepgang en mogelijke neiging tot versnippering van de focus (veel projecten tegelijkertijd) bij gele drijfveren. Daarom is het slim om in deze situaties heldere afspraken te maken over doelstellingen, deadlines en planningen voor fysieke meetings.
 • Mensen met groene drijfveren zijn gericht op menselijk contact. Zij zullen blij zijn om collega’s weer meer persoonlijk te zien. Het is voor deze mensen namelijk belangrijk dat zij het menselijke contact zo persoonlijk mogelijk ervaren. Een goede sfeer is hierbij cruciaal. Om dit te ervaren, is regelmatig fysiek contact veel beter dan alleen digitaal contact. Tegelijkertijd waren er ook voordelen omdat er nu ook meer flexibiliteit was om te werken aan een andere balans tussen het werk- en het privéleven (met bijv. meer aandacht voor thuiswerkende partner en eventuele nog thuiswonende kinderen).
 • Mensen met turquoise drijfveren hebben het thuiswerken an sich als zeer positief gezien omdat hiermee mogelijk een mondiale verandering is ingezet om met aanpassingen stappen te zetten voor minder milieubelasting. Zij zien de coronacrisis als een waar omslagpunt waar iedereen mee te maken heeft en waar iedereen ook aan kan bijdragen. Deze werknemer verwacht van jou en van de organisatie dat er maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt genomen en dat zoveel mogelijk thuiswerken, alleen al vanuit mondiaal oogpunt het nieuwe normaal zou moeten worden.

Stap 3. De inzichten verzamelen en op een rijtje zetten. 

Herkennen jij en de medewerker punten? En wordt het je nu steeds duidelijker welke behoeftes er spelen? Het is tijd om alles op een rijtje te zetten en concreet te gaan schetsen wat nodig is om de werksituatie van jouw mensen verder te optimaliseren. Meer informatie? Mail ons via info@colorify.nl

Verbeter communicatie op de werkvloer

Verbeter communicatie op de werkvloer

126 vacatures tegen elke 100 werklozen in 2021: mensen vinden én houden is een uitdaging in deze krappe arbeidsmarkt. Helemaal in het geval van operationele functies in organisaties met veel personeelsverloop. Zuinig zijn op je mensen en oog hebben voor wat zij nodig hebben, is belangrijk. Teamleiders spelen hierbij een sleutelrol; door in te zetten op betere communicatie op de werkvloer, stijgt het werkplezier en voelen mensen zich meer verbonden. Effectief communiceren begint met het (her)kennen van elkaars percepties, waarden en drijfveren.

 • Vaak vinden medewerkers het werk prima, maar geven onderlinge communicatieproblemen stress, conflicten, motivatieproblemen en het ervaren van minder verbondenheid. Als de werkdruk hoog is en de focus  vooral op het behalen van optimaal rendement ligt, is het niet dat teamleiders (die ook niet altijd de vaardigheden hebben ontwikkeld om motiverende gesprekken aan te gaan) niet vaak in gesprek gaan met hun mensen.
 • Door mensen te trainen om op een praktische manier inzicht te krijgen in dat wat onder het gedrag van medewerkers zit en ze te leren hun communicatie beter aan te laten sluiten, werk je doelgericht aan het verbeteren van de situatie.

Effectief communiceren, effectief aansturen en samenwerken

Bril-drijfveren

Hiervoor is het nodig dat teamleiders getraind worden inzicht te krijgen in de drijfveren van mensen, deze te herkennen en hiermee te gaan werken. Dan krijgen zij helder:

 1. Hoe mensen hun omgeving ervaren: welke bril zij op hebben;
 2. Wat in het werk voor mensen van waarde is en waarom dit bepaald gedrag opwekt;
 3. Wat mensen energie geeft en wat juist weerstand oproept;
 4. Hoe mensen hierover communiceren;
 5. En vooral: hoe zij graag worden aangestuurd en aangesproken.
Communicatie op de werkvloer: een gemeenschappelijke taal

Met deze inzichten leren medewerkers op een praktische en effectieve manier te werken aan de verbetering van communicatie met hun mensen. Dat is belangrijk, want het herkennen en ook oordeelsvrij benoemen van de behoeftes vanuit de drijfveren, geeft ze mensen gevoel dat zij begrepen en geaccepteerd worden. Dat zorgt voor ontspanning en wederzijds begrip voor de verschillen en overeenkomsten tussen mensen en hun drijfveren.

De sleutel voor het verbeteren van communicatie

Er kan met name gewerkt worden aan het communiceren vanuit een gemeenschappelijke taal. Dit helpt, want als we weten hoe we anderen kunnen benaderen op een manier die zij verstaan en accepteren, hebben we de sleutel tot daadwerkelijke communicatie en wederzijds begrip in handen. Leer de zeven waardensystemen van mensen herkennen en ontdek hoe mensen vanuit hun drijfveren communiceren. De methode kan ingezet worden voor het verbeteren van communicatie tussen leiders en hun mensen, maar kan ook gebruikt worden om de onderlinge communicatie in teams te verbeteren. Mail info@colorify.nl voor meer informatie

Mensen kansen bieden op arbeidsmarkt

Mensen kansen bieden op arbeidsmarkt

Eisen aanpassen en mensen kansen bieden. Het is hard nodig op de krappe arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt zal nog jaren aanhouden doordat werkgevers te hoge eisen stellen als ze personeel nodig hebben. Vooral het gebrek aan bepaalde vaardigheden en een te hoge leeftijd zorgen ervoor dat beschikbare mensen langs de kant blijven staan.

Onbenut arbeidspotentieel: mensen trainen en opleiden

Volgens Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg, hebben werkgevers vaak geen idee welke vaardigheden mensen hebben die al langer langs de kant staan. “Daar is geen systeem voor, we weten te weinig van deze groep. Werkgevers zijn bovendien veel te kieskeurig, ze blijven maar zoeken naar de perfecte kandidaat. Maar ze kunnen ook gewoon accepteren dat sommige mensen nog enkele weken moeten bijleren. Dat kan in een werk-leertraject. “Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het onbenut arbeidspotentieel, dat bestaat uit deeltijdwerkers, langdurig werklozen en mensen die zich überhaupt niet meer op de arbeidsmarkt begeven, uitkomt op ongeveer 1,2 miljoen mensen. Bron: nu.nl

Je verdiepen in de drijfveren van mensen

Bereid zijn mensen kansen te geven om te groeien in een functie is belangrijk om de tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen. Dat betekent: met een andere blik naar kandidaten kijken. Kijk eens verder dan diploma’s en werkervaring, maar verdiep je in de mens voor je.- Wat motiveert deze persoon?- Welke werkomgeving en wat voor soort taken passen bij de eigen waarden?Als innerlijke drijfveren van mensen aansluiten bij het aanbod qua werk, kun je samen komen tot een ontwikkelplan zodat mensen getraind kunnen worden om nog verder in de functie te groeien. Lees meer hierover op onze site.

Mensen binden en boeien op krappe arbeidsmarkt

Mensen binden en boeien op krappe arbeidsmarkt

Hogere salarissen, bonussen en extraatjes bieden om werknemers te trekken in deze krappe arbeidsmarkt? Dat is geen structurele oplossing, het is juist aan werkgevers om mensen aan zich te binden, aldus Joop Schippers, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit Utrecht. Bron: Nu.nl Hoe je dat doet en hoe je daarbij kunt werken met de motivatie, waarden en drijfveren van mensen lees je in deze blog! 

Mensen binden en boeien op een krappe arbeidsmarkt; hoe doe je dat?

Maatwerk leveren is belangrijk: je verdiepen in wat mensen nodig hebben om zo optimaal mogelijk en met plezier te kunnen werken en daarbij een gezonde werk-privébalans te houden. Werknemers hebben door de coronatijd kunnen ontdekken hoe het is als het werk meer om de mens heen wordt georganiseerd i.p.v. andersom. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het thuiswerken en het hybride werken. Maar ook hoor je steeds meer mensen praten over een vierdaagse werkweek.

Als werkgever is het zaak om open te staan voor dat waar behoefte aan is. Je kunt hierbij denken aan dit soort vragen:

 • Wat is voor deze werknemer van waarde? Waar krijgt hij/zij/hen energie van in het werk zelf, in samenwerkingen, maar ook qua persoonlijke waarden en drijfveren?
 • Hoe voelt deze werknemer zich qua onderlinge communicatie met collega’s? Voelt hij/zij/hen zich prettig of zijn er spanningen?
 • Hoe zit het met de werk-privébalans? Is er behoefte aan verandering qua werkritme- of werkomgeving (bijv. meer thuiswerken)?
 • En hoe zit deze werknemer in zijn ontwikkeling qua werk: is er ruimte en behoefte om zich verder te ontwikkelen? Zoek op waar de groei zit.

Elk mens is in beweging. In gesprek blijven en vervolgens samen werksituaties optimaliseren is een belangrijk middel om mensen aan je te verbinden.

Meer weten? Neem dan contact op met info@colorify.nl